BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Bnppam 1440x300

Corporate Governance

/

1. Groepsstructuur

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium (BNPP AM Belgium) is een beheermaatschappij die instaat voor de vermogensbeheeractiviteiten van BNP Paribas Groep.

BNPP AM Belgium is in handen van drie kredietinstellingen, die allemaal deel uitmaken van BNP Paribas Groep: BNP Paribas NV, BNP Paribas Fortis NV en BGL BNP Paribas NV.

BNPP AM Belgium is een beheerder van icb’s en AICB’s die onder de bevoegdheid valt van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van wie ze een vergunning heeft gekregen om de volgende activiteiten uit te voeren: administratie, promotie en beheer van portefeuilles en risico’s, discretionair portefeuillebeheer en beleggingsadvies soms gevolgd door de ontvangst en doorgifte van orders. De maatschappij is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 882.221.433.

Vanuit geografisch oogpunt richten de activiteiten van BNPP AM Belgium zich hoofdzakelijk op de Belgische markt.

2. Statuten

Statuten van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium SA/NV.

3. Raad van bestuur

Samenstelling: de raad van bestuur bestaat uit 10 bestuurders.

Niet-uitvoerende bestuurders:
Philippe Boulenguiez (voorzitter van de raad van bestuur), Charles Janssen, Alain Kokocinski, Denis Panel, Pierre Picard, Lut Sommerijns.

Uitvoerende bestuurders:
Marnix Arickx (CEO), Stefaan Dendauw, Olivier Lafont, Hans Steyaert.

In de raad van bestuur zetelen geen rechtspersonen en de voorzitter mag geen lid zijn van het Executive Committee.

Verantwoordelijkheden: De raad van bestuur bepaalt de algemene strategie van BNPP AM Belgium, houdt toezicht op de organisatie en staat in voor de interne en onafhankelijke controlefunctie. Daarnaast houdt de raad van bestuur toezicht op de activiteiten van het Executive Committee. Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden houdt de raad van bestuur rekening met de richtlijnen en strategie die bepaald zijn door de Franse moedermaatschappij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding (BNPP AM Holding).

4. Executive Committee

Samenstelling: Het Executive Committee bestaat uit vier leden.

Marnix Arickx (CEO), Stefaan Dendauw, Olivier Lafont, Hans Steyaert.

Verantwoordelijkheden: Het Executive Committee is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer in de ruime zin van BNPP AM Belgium. Dit betekent dat elke bevoegdheid die door de wetgeving of de statuten niet uitdrukkelijk toegewezen wordt aan de raad van bestuur of de algemene vergadering, toegekend wordt aan het Executive Committee (in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel). Het Executive Committee voert zijn beleid uit binnen de strategie die uitgetekend werd door de raad van bestuur.

5. Voornaamste beleidslijnen

MiFID

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) die in 2004 goedgekeurd werd (omgezet in Belgisch recht) wil het Europese regelgevende kader voor de financiële markten harmoniseren en beleggers een hoger niveau van bescherming en transparantie verzekeren bij het verstrekken van beleggingsdiensten.

MiFID voert uitgebreide informatieverplichtingen ten aanzien van klanten in, zoals informatie over de aard en risico’s van financiële instrumenten en over de kosten van beleggingsdiensten (bv. onderbrenging van de klanten in categorieën en onderwerping aan een geschiktheidstest, invoering van regels voor de verwerking van klantenorders, invoering van een beleid van optimale uitvoering, invoering van een belangenconflictenbeleid, enz.).

BNPP AM Belgium heeft zijn praktijken aangepast om aan MiFID te voldoen.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste beleidslijnen van BNPP AM Belgium.

Belangenconflictenbeleid

Dit beleid bepaalt welke situaties mogelijk aanleiding geven tot belangenconflicten die de belangen van een of meerdere klanten kunnen schaden. Omstandigheden die een belangenconflict kunnen veroorzaken en als zodanig behandeld moeten worden, omvatten gevallen waarbij er een conflict bestaat tussen (i) de belangen van BNPP AM Belgium, BNPP AM Groep of bepaalde personen die met BNPP AM Belgium of BNPP AM Groep verbonden zijn enerzijds en de verplichtingen van BNPP AM Belgium ten aanzien van een klant anderzijds of (ii) tussen de uiteenlopende belangen van twee of meer van zijn klanten ten aanzien van wie BNPP AM Belgium of de BNPP AM Groep in elk geval een verplichting heeft.

BNPP AM Belgium heeft permanente procedures opgezet die de gevolgen van mogelijke belangenconflicten kunnen beperken en zelfs neutraliseren: nemen van maatregelen om informatie te beschermen (bv. opstellen van “Chinese walls”) beheer van vertrouwelijke gegevens, plicht tot optimale uitvoering (“Best Execution Policy”), controle van persoonlijke transacties, controle van andere beroepsactiviteiten, controle op geschenken en amusement.

Bij wijze van extra back-up voor het beleid wordt regelmatig een lijst bijgewerkt van de diensten en/of activiteiten die potentieel schadelijke belangenconflicten kunnen veroorzaken.

Beleid voor klachtenafhandeling

Dit beleid legt de omstandigheden vast waaronder BNPP AM Belgium een efficiënt klachtenafhandelingsproces beheert en controleert. Een verklaring van BNPP AM Belgium over het recht om klacht neer te leggen en de werkwijze die hiertoe gevolgd moet worden, is beschikbaar voor de klanten op de website van BNPP AM Belgium.

Klachten van niet-professionele (bestaande of potentiële) klanten, worden volgens een strikt tijdschema afgehandeld.

Klanten die een probleem hebben of een klacht willen indienen, kunnen een bericht sturen, waarna de afdeling Compliance binnen 10 werkdagen contact met hen zal opnemen. AMBE.Complaints@bnpparibas.com. Elke klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister, met een beschrijving van de maatregelen die genomen worden voor de afhandeling ervan. De afdeling Compliance centraliseert de informatie in verband met klachten en handelt indien nodig gevallen af die niet opgelost konden worden door de persoon die instaat voor de klantrelatie.

De procedure voor de klachtenafhandeling en de aanspreekpunten (e-mail: AMBE.Complaints@bnpparibas.com) worden aan de klanten meegedeeld.

Beleid betreffende beste selectie en uitvoering

BNPP AM Belgium liet er op toe dat klanten gelijk behandeld worden en dezelfde instructies en informatie krijgen. BNPP AM Belgium doet beroep voor dealingdiensten op BNP Paribas Securities Services, de onderneming die instaat voor het beheer en de uitvoering ervan via makelaars of tegenpartijen.

Met het oog op de beste uitvoering voor de klanten bepaalt een beleid (i) de selectie van makelaars en tegenpartijen, (ii) de criteria waarmee rekening gehouden wordt voor transacties, (iii) de selectie van researchdiensten en ondersteunende beleggingsdiensten en (iv) de controlebepalingen voor de beste uitvoering.

Beloningsbeleid

Als onderdeel van de BNP Paribas en meer bepaald als rechtstreekse dochteronderneming van de Franse onderneming BNP Paribas Asset Management, past BNPP AM Belgium het beloningsbeleid toe dat voor alle entiteiten van de BNP Paribas Groep geldt. Dit beleid legt de algemene beloningsprincipes vast: samenstelling van de beloning (vaste en variabele beloning), incentiveplannen op lange termijn, evolutie van de vaste beloning, beloningsproces.
Naar verwachting heeft de raad van bestuur van BNPP AM in december 2014 een nieuw globaal beloningsbeleid goedgekeurd dat voldoet aan de AIFM-richtlijn. Dit beleid is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Beleid met betrekking tot persoonlijke transacties

Dit beleid heeft tot doel de reputatie van de BNPP AM Groep als betrouwbare zakenpartner te beschermen en de principes vast te leggen teneinde persoonlijke transacties te voorkomen gerelateerd aan handel met voorkennis, marktmanipulatie, belangenconflicten (zie hoger), misbruik of ongepaste openbaarmaking van vertrouwelijke informatie.

Er zijn specifieke beperkingen van toepassing op permanent gevoelige werknemers die een permanent gevoelige positie hebben.

Procedure ter voorkoming van marktmisbruik

Dit beleid is erop gericht transacties en orders te voorkomen en op te sporen die als marktmisbruik beschouwd kunnen worden en die in dat geval tot de indiening van een verklaring van verdenking bij de bevoegde autoriteiten kunnen leiden. Het beleid is van toepassing op alle transacties op financiële instrumenten, zowel verkoop als aankoop, ruil, intekening, uitoefening van een optie, enz.

Een werknemer van BNPP AM Belgium mag, noch als particulier noch in zijn professionele hoedanigheid, (i) transacties sluiten wanneer hij in het bezit is van gevoelige informatie, (ii) andere mensen ertoe aanzetten dergelijke informatie te gebruiken of (iii) dergelijke gevoelige informatie doorgeven aan andere mensen die ze mogelijk gebruiken voor handel met voorkennis.

Beleid in verband met privémandaten

In de mate dat een mandaat of activiteit een belangenconflict kan veroorzaken of de reputatie van de werkgever kan schaden, moeten werknemers het Head of Compliance informeren over de ondernemingsmandaten die ze als particulier bekleden en over bepaalde andere functies of externe activiteiten die ze als particulier uitoefenen. Compliance zal het verzoek analyseren en beslissing binnen twee weken meedelen.

Indien een werknemer van BNPP AM Belgium dergelijke informatie ontvangt, moet hij dit feit melden aan Compliance.

Geschenkenbeleid

Het doel van dit beleid bestaat erin om belangenconflicten en reputatierisico te vermijden en de onafhankelijkheid en integriteit van de begunstigde van het geschenk te vrijwaren. Een ‘geschenk’ omvat, maar is niet beperkt tot alle mogelijke voordelen, privileges, uitnodigingen (ook voor restaurantbezoek), amusement of om het even welke andere, al dan niet materiële, gift.
Het is strikt verboden om naar een geschenk in de ruimste zin te dingen.

Het is toegelaten ‘redelijke’ geschenken te ontvangen/aan te bieden, waarvan de totale waarde niet hoger ligt dan 230 euro per persoon, per klant en per jaar.

Compliance kan geval per geval uitzonderingen toestaan.

Klokkenluidersbeleid

Dit beleid moet ervoor zorgen dat werknemers die te goeder trouw een geval van (vermoed) crimineel of onethisch gedrag rapporteren, niet als ontrouw aangezien worden of enig nadeel ondervinden. Crimineel of onethisch gedag omvat onder meer: oneerlijke, frauduleuze, ongepaste, illegale of onachtzame professionele activiteit of gedrag door een andere persoon; het verzuim om op wettelijke wijze te handelen, het verzuim om bindende beleidslijnen van BNPP AM na te leven.

In dat geval moet de zaak doorverwezen worden naar de betrokken manager of kan de klokkenluidersprocedure in gang gezet worden door contact op te nemen met Compliance.

Bedrijfscontinuïteitsbeleid

Processen voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery maatregelen teneinde (i) het risico te verlagen dat de systemen van BNPP AM Belgium het zouden laten afweten, (ii) om de impact in geval van incidenten tot een minimum te beperken, en alles zo spoedig mogelijk weer normaal te laten functioneren.

De risico’s die aan bod komen in het bedrijfscontinuïteitsbeleid houden verband met bedrijfsverstoringen of andere gebeurtenissen die onmiddellijke evacuatie vereisen, evenals met meer extreme bedrijfsverstorende gebeurtenissen.

Patchreleases en upgrades worden vanop afstand verricht om ervoor te zorgen dat alle toepassingen en systemen in de sites voor gegevensherstel (data recovery sites) uitgerust zijn met de laatste versies en releases.

Risicobeheerbeleid

Dit beleid bepaalt de principes en processen die BNPP AM Belgium hanteert teneinde de risico’s die mogelijkerwijze voortvloeien uit de uitoefening van zijn ondernemingsactiviteiten te voorkomen en te neutraliseren.

Het gaat voornamelijk om beleggingsrisico’s (kredietrisico, marktrisico, modelrisico).

Kredietrisico: Voor beheerteams onderworpen aan beperkingen voor emittenten en tegenpartijen, worden dergelijke beperkingen vastgelegd door het Credit Risk-team. Ze worden regelmatig voorgesteld en besproken tijdens het Credit Risk Committee, en daarna ingevoerd in het risicosysteem dat gekoppeld is aan de orderinvoering.

Marktrisico: Het risicobeheerteam staat in voor de validatie van nieuwe portefeuillestructuren, de controle van de waarborgen gedurende de volledige levensduur van elke portefeuille en de controle van derivatenposities voor complexe derivaten ter ondersteuning van het Investment Compliance-team.

Modelrisico: Het risicobeheerteam ondersteunt het Market Risk-team tijdens het validatieproces van nieuwe portefeuilles om complexe gestructureerde beleggingen te waarderen, berekeningen van stress scenario te analyseren alsook om de prijs te bepalen van swaps en optiestructuren (op basis van eigen prijsmodellen en parameters).