BNP AM

De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens staat bij ons centraal. BNP Paribas Group heeft sterke principes vastgelegd in haar Charter voor de Bescherming van Persoonsgegevens dat beschikbaar is op het volgende adres : https://group.bnpparibas/en/data-protection.

BNP Paribas Asset Management (“Wij”), als verwerkingsverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, in verband met haar activiteiten.

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheertak van BNP Paribas, een vooraanstaande bankgroep in Europa met een internationaal bereik. Wij geven voorrang aan duurzame langetermijnrendementen voor onze klanten op basis van een bijzondere duurzame beleggingsfilosofie. Onze directe klanten zijn uitsluitend institutionele beleggers. In het kader van onze activiteiten moeten wij persoonsgegevens vergaren als u werkt of handelt voor rekening van die beleggers. Individuele beleggers schrijven in op onze producten via andere venootschappen waaronder BNP Paribas Groep, waarvan de activiteiten gericht zijn op particulieren, en voor de eigen doeleinden van die vennootschappen. Deze kennisgeving is derhalve niet op hen van toepassing. Wij kunnen uw gegevens evenwel verwerken in uw hoedanigheid van individuele belegger, bijvoorbeeld indien u op onze website informatie wenst te verkrijgen over onze producten. Wij kunnen uw persoonsgegevens tot slot ook verzamelen en verwerken indien u namens ons, diensten verricht. Als lid van een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep, in samenwerking met de verschillende entiteiten van de Groep, kunnen wij onze klanten, direct of via andere ondernemingen van de Groep, een volledig scala aan bank-, verzekerings- en leasingproducten en -diensten aanbieden

Het doel van deze Kennisgeving is u uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u deze kunt controleren en beheren.

Deze Kennisgeving heeft betrekking op hiernavolgend bedrijf :
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium NV/SA, waarvan de sociale zetel zich bevindt, Warandenberg 3 , 1000 Brussel , geregistreerd bij BCE/KBO onder het nummer 882.221.433.

1. OP WIE HEEFT DEZE KENNISGEVING BETREKKING?

Deze Kennisgeving is op u van toepassing indien u (“U”), in het kader van uw professionele activiteit :

 • de wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde persoon (mandaat/delegatie van bevoegdheden) van een klant-rechtspersoon, een vennoot of een distributeur bent;
 • de werknemer van een klantbedrijf, partner, distributeur, (b.v. aangewezen contactpersoon) bent;
 • een effectieve begunstigde bent;
 • een aandeelhouder, bestuurder of houder van rechten van deelneming bent;
 • een werknemer van een onderneming bent waaraan wij onze producten en diensten willen aanbieden;
 • als u iemand bent die geïnteresseerd is in onze producten of diensten wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt (op onze websites of apps, tijdens evenementen) zodat wij contact met u kunnen opnemen;
 • een professionele belegger (adviseur, werknemer van een pensioenfonds, beleggers in verzekeringen en liquiditeiten) bent die onze website of een van onze platformen en toepassingen online raadpleegt.

Deze Kennisgeving is op u van toepassing indien u (“U”), ten individuele titel als u:

 • een persoon bent die documentatie (informatiefiches, newsletter, wekelijkse update van de strategoe, …) voor eigen rekening wenst te ontvangen;
 • een niet-professionele belegger bent die onze website of een van onze platformen en toepassingen online raadpleegt;deze Kennisgeving u is voorgelegd als u contact met ons opnam of bij de ondertekening van een contract dat ons met uw vennootschap of uw werkgever verbindt.

Ze kan u zijn voorgelegd tijdens uw bezoek aan onze openbare website of aan één van onze externe communicatieplatformen. Wij richten ons dus in eerste instantie tot u en brengen u met deze Kennisgeving op de hoogte van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens zullen maken. Wanneer u ons de persoonsgegevens verstrekt van andere natuurlijke personen (werknemers, managers, enz.) die beroepshalve betrokken zijn bij de relatie die wij met uw bedrijf hebben, vergeet dan niet om hen te informeren over de mededeling van hun gegevens en hen uit te nodigen om deze Kennisgeving te lezen. Wij zullen hetzelfde doen zodra we dat kunnen (dit wil zeggen zodra we over de contactgegevens beschikken).

2. HOE KUNT U DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS CONTROLEREN?

U beschikt over rechten die u toelaten om uitgebreide controle uit te oefenen over uw persoonsgegevens en de manier waarop wij die verwerken.

Als u de hieronder vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve een verzoek te sturen naar volgend e-mail adres, am.dataprotection@bnpparibas.com met een scan/kopie van uw identiteitsbewijs indien nodig.

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens onder deze Kennisgeving, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op fbbe.dpobelgium@bnpparibas.com.

2.1. U kunt om inzage van uw persoonsgegevens verzoeken

Indien u inzage wenst te krijgen in uw persoonsgegevens, zullen wij u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft, alsook informatie over de verwerking ervan.

Uw recht van inzage kan beperkt worden indien de regelgeving dit voorschrijft. Dit is het geval met de regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die ons verbiedt u rechtstreeks toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt. In dat geval moet u uw recht van inzage uitoefenen bij Gegevensbeschermingsautoriteit , die ons zal ondervragen.

2.2. U kunt verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om dergelijke persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. In sommige gevallen kan u worden gevraagd bewijsstukken over te leggen.

2.3. U kunt verzoeken om de wissing van uw persoonsgegevens

Indien u dit wenst, kunt u de wissing van uw persoonsgegevens vragen, voor zover dit wettelijk toegestaan is.

2.4. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen

Indien u het niet eens bent met een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang, kunt u hier bezwaar tegen maken vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, door ons precies mee te delen om welke verwerking het gaat en waarom. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om dit te doen of indien deze noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

2.5. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

2.6. U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens beperken

Indien u de juistheid van de door ons gebruikte gegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, zullen wij uw verzoek verifiëren of onderzoeken. Gedurende de periode tijdens dewelke uw verzoek in behandeling is, kunt u ons verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken.

2.7. U hebt rechten ten aanzien van geautomatiseerde besluiten

In beginsel heeft u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerd besluit, al dan niet op basis van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij kunnen evenwel een dergelijk besluit automatiseren indien dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst die met ons is gesloten, bij wetgeving is toegestaan of indien u uw toestemming hebt gegeven.
In elk geval hebt u de mogelijkheid om het besluit aan te vechten, uw standpunt kenbaar te maken en een tussenkomst te vragen van iemand die het besluit kan toetsen.

2.8. U kunt uw toestemming intrekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

2.9. U kunt om de overdraagbaarheid van een deel van uw persoonsgegevens verzoeken

U kunt verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken deze kopie aan een derde over te dragen.

2.10. Hoe een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit?

Bovenop de hierboven vermelde rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Het doel van deze sectie is om u uit te leggen waarom we uw persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgrond we ons baseren om dit te rechtvaardigen.

3.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan de regelgeving waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder regelgeving inzake bank- en financiële aangelegenheden.

3.1.1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • risico’s (financiële, , juridische, nalevings-, reputatierisico’s, etc.), die “wij” kunnen lopen, in het kader van onze activiteiten, te beheren en te rapporteren;
 • communicatie op te slaan, in gelijk welke vorm, die ten minste verband houdt met transacties die zijn gesloten in het kader van handel voor eigen rekening en het verlenen van diensten in verband met cliëntenorders en in het bijzonder de ontvangst, doorgifte en uitvoering daarvan, overeenkomstig de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MIFID 2);
 • een gepastheids- of geschiktheidsanalyse uit te voeren van de beleggingsdiensten verstrekt aan elke klant conform de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MIFID 2);
 • bij te dragen aan de strijd tegen belastingfraude en het voldoen aan belastingcontrole- en kennisgevingsverplichtingen;
 • transacties te registreren voor – boekhoudkundige doeleinden;
 • de risico’s in verband met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzame ontwikkeling te voorkomen, op te sporen en te melden;
 • omkoping op te sporen en te voorkomen;
 • te voldoen aan de bepalingen die van toepassing zijn op verleners van vertrouwensdiensten die certificaten voor elektronische handtekeningen afgeven;
 • verschillende operaties, transacties of bestellingen uit te wisselen en te rapporteren of op een officieel verzoek van bevoegde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of juridische autoriteiten, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties of overheidslichamen te reageren.

3.1.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wij maken deel uit van een bankgroep die moet beschikken over een robuust systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/FT) op het niveau van onze entiteiten, en dat centraal wordt beheerd, alsook over een systeem voor de toepassing van lokale, Europese en internationale sancties.

In deze context zijn wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken samen met BNP Paribas SA, de moederonderneming van de BNP Paribas Group, (de term “wij” in dit deel omvat ook BNP Paribas SA).

De verwerkingen die worden uitgevoerd om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden nader beschreven in bijlage [_].

3.2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een contract waarbij u partij bent uit te voeren of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst voor:

 • de referentie naar partners;
 • de boekhouding, facturatie, betaling van vergoedingen en belastingen en follow-up van betalingen met het oog op de naleving van onze interne procedures en de uitvoering van verrichtingen in verband met het beheer van contracten met klanten, distributeurs en andere tegenpartijen;
 • het financiële, administratieve en boekhoudkundige beheer van beleggingsfondsen (SICAV’s zijn rechtspersonen en worden geleid door een raad van bestuur. Deze SICAV’s besteden het financiële en administratieve beheer uit aan ons ;
 • de opvolging van relaties met klanten of potentiële klanten (ontmoetingen en telefoongesprekken, uitwisseling van mailberichten, enz.), antwoorden op vragen, verkoopverrichtingen, enz.

3.3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde

Wanneer wij de verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang, zullen wij dit belang afwegen tegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden om ervoor te zorgen dat er een eerlijk evenwicht tussen beide bestaat. Indien u meer informatie wenst over het gerechtvaardigd belang dat met de verwerking wordt nagestreefd,kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven vermeld in sectie 2 “ HOE KUNT U DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS CONTROLEREN?”.

3.3.1. In het kader van onze activiteiten als asset manager, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

 • personen binnen ondernemingen te selecteren die mogelijk interesse hebben in onze producten;
 • deze mensen op te leiden en te sensibiliseren;
 • de relatie met een potentiële klant (ontmoetingen en telefoongesprekken, uitwisseling van mails, enz.), antwoorden op vragen, verkoopverrichtingen enz. op te volgen.
 • de risico’s te beheren waaraan we worden blootgesteld:
  • omkoping op te sporen en te voorkomen;
  • omkoping op te sporen, te voorkomen en beheren
  • wij behandelen rechtsvorderingen en verdedigen ons in rechtsgeschillen;
 • voor de fysieke beveiliging van onze gebouwen te zorgen, met inbegrip van videobewaking en het beheer van autorisaties van het personeel van onze partners dat toegang krijgt tot bepaalde gebouwen van BNP Paribas Asset Management (toegangsbadges, beveiliging, enz.);
 • de automatisatie en efficiëntie van onze operationele processen en klantendiensten te verbeteren(bijv. opvolging van uw verzoeken en verbetering van uw tevredenheid op basis van persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens onze interacties met u, zoals telefoonopnames, e-mails of chats).
 • statistische analyses uit te voeren, alsook voorspellende en beschrijvende modellen te ontwikkelen voor de volgende doeleinden:
  • beveiliging: om potentiële incidenten te voorkomen en het beveiligingsbeheer te verbeteren;
  • compliance management (zoals bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) en risicobeheer;
  • bestrijding van fraude.
 • organiseren van opiniepeilingen en klantentevredenheidsenquêtes.

3.3.2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u commerciële aanbiedingen te sturen via elektronische weg, de post en de telefoon

Wij sturen u mailings (beroepsgerelateerd als u handelt in uw hoedanigheid van werknemer van onze klanten of partners, of op uw verzoek als u namens uzelf handelt) voor marketingdoeleinden en ter informatie, en wij gebruiken uw persoonsgegevens voor campagneanalyses in verband met contacten met klanten/potentiële klanten.

Als deel van de BNP Paribas Group, willen wij u toegang kunnen bieden tot het volledige gamma van producten en diensten die het beste aan uw behoeften voldoen.

Zodra u klant bent en tenzij u daartegen bezwaar maakt, kunnen wij u deze aanbiedingen voor onze producten en diensten en die van de Groep elektronisch naar u verzenden, indien zij gelijkaardig zijn aan die waarop u zich reeds heeft ingeschreven.

Wij zorgen ervoor dat deze commerciële aanbiedingen betrekking hebben op producten of diensten die passen bij uw behoeften en complementair zijn aan diegenewaarover u reeds beschikt, zodat onze respectieve belangen in evenwicht zijn.

Wij kunnen u ook, telefonisch en per post, tenzij u daartegen bezwaar maakt, aanbiedingen sturen betreffende onze producten en diensten evenals die van de Groep en onze vertrouwde partners.

3.4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u daarvoor toestemming hebt gegeven

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens zullen we u specifieke informatie geven en om uw toestemming vragen. We wijzen u erop dat u deze toestemming op elk moment kan intrekken.
In het bijzonder vragen wij uw toestemming voor:

 • Gebruik van uw browsegegevens (cookies) voor commerciële doeleinden of om de kennis van uw profiel te verrijken.

Indien nodig kunnen andere toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan u worden gevraagd.

4. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Afhankelijk van onder andere het type van product of dienst die we u verstrekken en de interacties die we met u hebben, verzamelen we verschillende categorieën persoonsgegevens over u, waaronder:

 • Identificatiegegevens: bijv. volledige naam, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, paspoortnummer, functie foto, handtekening;
 • Contactinformatie: (privé of professioneel) postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Informatie over uw vermogens- en gezinssituatie: bijv. burgerlijke staat;
 • Economische, financiële en fiscale informatie: bijv. belastingstatus, land van woonplaats;
 • Informatie over opleiding en werk: bijv. functie, naam werkgever en vergoeding;
 • Gegevens met betrekking tot uw dieetvoorkeuren (alleen in verband met de organisatie van evenementen of rechtstreekse opleidingen);
 • Gegevens verzameld in het kader van onze interacties met u: uw opmerkingen, suggesties, behoeften verzameld tijdens onze uitwisselingen in persoon in onze Agentschappen (rapporten) en online tijdens telefonische communicatie (telefoongesprek), discussie per e-mail, chat, chatbot, uitwisselingen op onze sociale media pagina’s en uw laatste klachten. Uw verbindings- en trackinggevens zoals cookies en tracers voor niet-reclamedoeleinden of analytische doeleinden op onze websites, onlinediensten, applicaties, sociale media pagina’s;
 • Gegevens van het videobewakingssysteem (inclusief videobewakingscamera’s bij bezoek aan onze lokalen);
 • Gegevens over uw apparaten (mobiele telefoon, computer, tablet, etc.): IP-adres, technische specificaties en unieke identificatiegegevens;
 • Gepersonaliseerde logingegevens of beveiligingsfuncties om verbinding te maken met de BNP Paribas website en applicaties.

Wij kunnen gevoelige persoonsgegevens verzamelen, zoals gezondheidsgegevens, biometrische gegevens of gegevens betreffende strafbare feiten, in overeenstemming met de strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in de regelgeving inzake gegevensbescherming.

5. VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u, van uw bedrijf of van uw werkgever, maar wij kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen.

Wij verzamelen soms gegevens uit openbare bronnen:

 • publicaties/databases die beschikbaar worden gesteld door officiële autoriteiten of derden (bijv. het Franse Staatsblad, het Handels- en Vennootschapsregister, databases die beheerd worden door toezichthoudende autoriteiten in de financiële sector);
 • websites/sociale media pagina’s van rechtspersonen of professionele klanten die informatie bevatten die door u openbaar werd gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media pagina);
 • openbare informatie zoals informatie verschenen in de pers;

Wij verzamelen ook persoonsgegevens van derde partijen:

 • andere entiteiten van de BNP Paribas Groep;
 • onze klanten (bedrijven);
 • onze zakelijke partners;

6. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM?

a. Met entiteiten van de BNP Paribas Groep

Als lid van de BNP Paribas Groep werken wij wereldwijd nauw samen met de andere bedrijven van de groep. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg worden uitgewisseld tussen entiteiten van de BNP Paribas Groep, waar nodig, om:

 • te voldoen aan de diverse wettelijke en reglementaire verplichtingen die hierboven zijn beschreven.
 • te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen, namelijk :
  • Statistische analyses uitvoeren, alsook voorspellende en beschrijvende modellen ontwikkelen voor commerciële, beveiligings-, compliance-, risicobeheers- en fraudebestrijdingsdoeleinden;
  • De betrouwbaarheid verbeteren van bepaalde gegevens over u die in het bezit zijn van andere entiteiten van de Groep;
  • toegang te bieden aan onze clienten en prospecten tot een volledig assortiment van producten en diensten van de Groep die het best beantwoorden aan hun behoeften en wensen;
  • diensten te ontvangen van andere entiteiten van BNP Paribas Groep om ons in staat te stellen diensten en producten aan u en/of het bedrijf waarvoor u werkt te leveren of onze contractuele verplichtingen of transacties uit te voeren (bijv. IT-diensten, diensten van bewaarders, transferagenten, portefeuillebeheerders, fondsenadministratiediensten).

b. Met ontvangers buiten de BNP Paribas Groep en verwerkers

Om sommige van de in deze Kennisgeving beschreven doeleinden te bereiken, kunnen we waar nodig uw persoonsgegevens delen met:

 • verwerkers die ten behoeve van ons diensten verlenen, bijv. IT-diensten, printing, telecommunicatie, invordering, adviesverlening, distributie en marketingdiensten;
 • bancaire en commerciële partners, onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, financiële instellingen, tegenpartijen, handelsregisters waarmee we relaties onderhouden als een dergelijke doorgifte van gegevens noodzakelijk is om u diensten of producten te verstrekken of om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of transacties uit te voeren (bijv. asset managers, banken, correspondentbanken, bewaarders, emittenten van effecten, uitbetalende instanties, wisselkoersplatforms, verzekeringsmaatschappijen);
 • lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke autoriteiten, arbiters of bemiddelaars, overheidsinstanties of -instellingen (zoals de Banque de France, de Caisse des dépôts et des Consignation) waaraan wij of een lid van de BNP Paribas Groep gegevens moeten verstrekken
  • op hun verzoek;
  • als onderdeel van onze verdediging, een vordering of een procedure;
  • om te voldoen aan regelgeving of een aanbeveling uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit die op ons of een lid van de BNP Groep van toepassing is;
 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of auditors wanneer specifieke omstandigheden dit vereisen (rechtsgeschil, audit, etc.) evenals aan onze verzekeraars of elke feitelijke of potentiële koper van bedrijven of activiteiten van de BNP Paribas Groep.

7. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van internationale doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER land kan de doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvinden op basis van van een beslissing van de Europese Commissie, wanneer deze laatste heeft erkend dat het land waarnaar uw gegevens worden doorgegeven een passend beschermingsniveau waarborgt.

In het geval dat uw gegevens worden doorgegegeven naar een land waarvan het niveau van bescherming van uw gegevens door de Europese Commissie niet als adequaat wordt erkend, zullen we ons ofwel baseren op een afwijking die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de doorgifte noodzakelijk om een contract met u uit te voeren, zoals in het bijzonder bij het uitvoeren van een internationale betaling), ofwel zullen we één van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:

 • Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende bedrijfsvoorschriften.

Om een kopie te krijgen van deze waarborgen ter bescherming van uw gegevens of om informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar am.dataprotection@bnpparibas.com.

8. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, of zo lang als nodig is voor onze operationele doeleinden, zoals boekhouding, efficiënt beheer van klantrelaties, en om wettelijke rechten af te dwingen of te reageren op verzoeken van regelgevende instanties. Zo worden de gegevens van klanten doorgaans bewaard gedurende de looptijd van de contractuele relatie en gedurende drie jaar vanaf de beïndiging ervan, onder voorbehoud van plaatselijk geldende regels. De gegevens van potentiële klanten worden gedurende drie jaar bewaard onder voorbehoud van plaatselijk geldende regels.

9. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE KENNISGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING?

In een wereld van voortdurende technologische evoluties, herzien wij deze Kennisgeving regelmatig en werken wij deze indien nodig bij.

We nodigen u uit om meest recente versie van deze Kennisgeving online te raadplegen en we zullen u informeren over alle materiële wijzigingen via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Bijlage

Verwerking van persoonsgegevens ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wij maken deel uit van een bankgroep die moet beschikken over een robuust systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) op het niveau van onze entiteiten en dat centraal wordt beheerd, een anticorruptiesysteem, alsook een systeem om de naleving van internationale Sancties te waarborgen (dit betreft alle economische of handelssancties, met inbegrip van alle wetten, verordeningen, beperkende maatregelen, embargo’s of bevriezingen van activa die worden uitgevaardigd, geregeld, opgelegd of gehandhaafd door de Franse Republiek, de Europese Unie, het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en elke bevoegde autoriteit op het grondgebied waar wij gevestigd zijn).

In deze context zijn wij, samen met BNP Paribas SA, de moederonderneming van de BNP Paribas Group, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (de term “wij” in dit deel omvat dus ook BNP Paribas SA).

Met het oog op AML/CFT en de naleving van internationale Sancties, voeren wij de onderstaande verwerkingen uit om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:

 • Een “ken-uw-cliënt”-systeem (KYC – Know Your Customer) dat redelijkerwijs is opgezet om de identiteit van onze cliënten te identificeren, te actualiseren en te bevestigen, met inbegrip van de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden en, in voorkomend geval, hun mandatarissen;
 • Versterkte identificatie- en verificatiemaatregelen voor cliënten met een hoog risico, Politiek Prominente Personen (PPP’s) (PPP’s zijn bij wetgeving aangewezen personen die wegens hun functie of positie (politiek, gerechtelijk of administratief) meer blootgesteld zijn aan deze risico’s) alsook situaties met een hoog risico;
 • Schriftelijke beleidslijnen en procedures, alsook controles die redelijkerwijze ontworpen zijn om te waarborgen dat de Bank geen relaties aangaat – noch onderhoudt – met fictieve banken;
 • • Een beleid, gebaseerd op een beoordeling van de risico’s en de economische situatie, dat erin bestaat om in het algemeen geen zakelijke activiteiten of relaties uit te voeren of aan te gaan, ongeacht de valuta:
  • voor, namens of ten behoeve van enige persoon, entiteit of organisatie die onderworpen is aan sancties door de Franse Republiek, de Europese Unie, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, of, in sommige gevallen, andere lokale sancties op de grondgebieden waar de Groep actief is;
  • waarbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, gebieden betrokken zijn waarop sancties van toepassing zijn, waaronder de Krim/Sebastopol, Cuba, Iran, Noord-Korea of Syrië;
  • waarbij financiële instellingen of grondgebieden betrokken zijn die in verband kunnen worden gebracht met of gecontroleerd kunnen worden door terroristische organisaties, die als zodanig erkend zijn door de bevoegde autoriteiten van Frankrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten of de Verenigde Naties.
 • Screening van onze klantenbestanden en transacties, redelijkerwijs ontworpen om naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen;
 • Systemen en processen om verdachte activiteiten op te sporen enverdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten te melden; Een compliance-programma dat redelijkerwijs is ontworpen om corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding te voorkomen en op te sporen, overeenkomstig de « Sapin II » wet, de U.S FCPA en de UK Bribery Act.

In dit verband doen wij een beroep op :

 • diensten van externe dienstverleners zoals Dow Jones Factiva (geleverd door Dow Jones & Company, Inc.) en de World-Check dienst (geleverd door de dienstverleners REFINITIV, REFINITIV US LLC en London Bank of Exchanges), die lijsten van PPP’s bijhouden;
  • in de pers beschikbare informatie over feiten in verband met het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of corruptie;
 • kennis van risicovol gedrag of of een risicovolle situatie (het bestaan van een melding van een verdachte transactie of een equivalent daarvan) die op het niveau van de BNP Paribas Group kan worden geïdentificeerd.

Wij voeren deze controles uit wanneer u een relatie met ons aangaat, maar ook gedurende de volledige relatie die wij met u onderhouden, zowel op uzelf als op de transacties die u uitvoert. Na afloop van de relatie en indien u het voorwerp van een waarschuwing bent geweest, wordt deze informatie bewaard om u te identificeren en om onze controle aan te passen indien u opnieuw in relatie treedt met een entiteit van de BNP Paribas Groep, of in het kader van een transactie waarbij u partij bent.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, wisselen wij tussen entiteiten van de BNP Paribas Groep informatie uit die is verzameld voor AML/CFT, anti-corruptie of de toepassing van internationale Sancties doeleinden. Wanneer uw gegevens worden uitgewisseld met landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau bieden, worden deze doorgiften omkaderd door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Wanneer aanvullende gegevens worden verzameld en uitgewisseld om te voldoen aan regelgeving in niet-EU-landen, zijn deze verwerkingen noodzakelijk om de BNP Paribas Groep en haar entiteiten in staat te stellen om zowel te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen alsook om lokale sancties te voorkomen, hetgeen ons gerechtvaardigd belang is.

BNPPAM

De duurzame belegger voor een wereld in verandering” weerspiegelt de doelstelling van BNP Paribas Asset Management om duurzame ontwikkeling in haar activiteiten op te nemen, zonder dat alle fondsen van BNP Paribas Asset Management evenwel behoren tot artikels 8 of 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”). Voor meer informatie kan u terecht op www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-bnpp-am.