BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Data Protection 1440x300

Kennisgeving inzake gegevensbescherming

­

Laatst aangepast in september 2020

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de BNP Paribas Group[1], die in dat verband basisprincipes heeft vastgelegd om deze gegevens te beschermen in haar Personal Data Protection Charter dat beschikbaar is op https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Deze Kennisgeving Gegevensbescherming biedt u (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 2) transparante en gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door de entiteiten vermeld in de bijlage (“we”).

We zijn, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, in verband met onze activiteiten. Het doel van deze Kennisgeving Gegevensbescherming is u informatie verschaffen over welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken en delen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Indien nodig kan bijkomende informatie verstrekt worden wanneer u om een specifiek product of dienst verzoekt.

 

1.   WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE VAN U?

 We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden, voor zover dit nodig is in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard van gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken.

 Afhankelijk van onder andere het type producten en diensten die we u verstrekken, verzamelen we verschillende soorten persoonsgegevens over u, waaronder:

 • Identificatie informatie (bijv. volledige naam, identiteit (identiteitskaart, paspoortinformatie, etc.), nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
 • contactinformatie privé of professioneel (bijv. post- en e-mailadres, telefoonnummer);
 • gezinssituatie en gezinsleven (bijv. burgerlijke staat);
 • economische, financiële en belastinginformatie (bijv. BTW-nummer, belastingstatus, inkomen en andere inkomsten, waarde van uw activa);
 • informatie over opleiding en werk (bijv. opleidingsniveau, functie, naam werkgever, salaris);
 • bank- en financiële informatie (bijv. bankrekeninggegevens, producten en diensten in eigendom of gebruik, overschrijvingen van geld, activa, verklaard beleggersprofiel, kredietoverzicht);
 • transactiegegevens (inclusief volledige gegevens begunstigde, adres en details inclusief (gestructureerde) mededelingen op bankoverschrijvingen van de onderliggende transactie)
 • gegevens betreffende uw gewoontes en voorkeuren (gegevens in verband met uw gebruik van onze producten en diensten);
 • gegevens over uw interacties met ons, onze filialen (contactrapporten), onze internetwebsites, onze apps, onze sociale media pagina’s, (inlog- en trackinggegevens zoals cookies, inloggen op onlinediensten, IP-adres) vergadering, bezoek, chat, e-mail, interview, telefoongesprek, video materiaal en/of foto’s van evenementen;
 • videobewaking (inclusief beveiligingscamera’s);
 • informatie over uw apparaat (IP-adres, technische specificaties en unieke identificatiegegevens);
 • logingegevens om verbinding te maken met de BNP Paribas website(s) en apps.

We kunnen de volgende gevoelige persoonsgegevens alleen verzamelen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming:

 • biometrische gegevens: bijv. vingerafdrukken, stempatroon of gezichtspatroon dat gebruikt kan worden voor identificatie en beveiligingsdoeleinden;

We vragen nooit andere gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens gerelateerd aan ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, gegevens betreffende uw seksueel gedrag of seksuele geaardheid of strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.

 

2.   OP WIE HEEFT DEZE KENNISGEVING BETREKKING EN VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen gegevens van u als klant of potentiële klant  of als vertegenwoordiger, bestuurder, werknemer of ander individu betrokken bij, of werkend voor een van onze klanten, potentiële klanten of dienstverleners (wanneer u ons contacteert of bezoekt of onze websites of apps consulteert, onze producten en diensten gebruikt, deelneemt aan een enquête of evenement met ons), maar ook indirect via andere personen. We verzamelen dus informatie over personen verbonden aan u, hoewel zij geen directe relatie met ons hebben, zoals:

 • Familieleden;
 • Opvolgers of rechthebbenden;
 • Medekredietnemers / borgen;
 • Wettelijke vertegenwoordigers (volmacht);
 • Begunstigden van uw betalingstransacties;
 • Begunstigden van uw verzekeringscontracten of polissen en trusts;
 • Verhuurders;
 • Uiteindelijk belanghebbenden (UBO);
 • Schuldeisers (bijv. in geval van faillissement);
 • Bedrijfsaandeelhouders, bestuurders, vertegenwoordigers en andere contractpersonen.

Als u ons persoonsgegevens van derden verstrekt zoals vermeld in bovenstaande voorbeelden, gelieve er aan te denken de betreffende personen te informeren over het feit dat wij hun persoonsgegevens verwerken en hen te verwijzen naar deze Kennisgeving Gegevensbescherming. We zullen hen, waar mogelijk, ook deze informatie verstrekken (maar als we bijvoorbeeld hun contactgegevens niet hebben, kunnen wij hen niet op de hoogte brengen).

Om onze database te controleren of aan te vullen, kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen van:

 • andere BNP Paribas entiteiten;
 • onze klanten (rechtspersonen of natuurlijke personen);
 • onze zakelijke partners;
 • betalingsinitiatiedienstaanbieders en aggregatoren (rekeninginformatiedienstaanbieders);
 • derden zoals kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudebestrijding of gegevensmakelaars die verantwoordelijk zijn voor het op een wettelijk geoorloofde manier verzamelen van relevante informatie;
 • publicaties/databases die beschikbaar worden gesteld door officiële autoriteiten of derden (bijv. het Staatsblad, databases die beheerd worden door financiële toezichthoudende autoriteiten);
 • websites/sociale media pagina’s van rechtspersonen of professionele klanten die informatie bevatten die door u openbaar is gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media);
 • openbare informatie zoals informatie van de pers.

 

3.    WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 In dit hoofdstuk beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken..

a. Om te voldoen aan onze diverse wettelijke en regelgevende verplichtingen

 We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan regelgeving, in het bijzonder aan bank en financiële regelgeving:

 • monitoren van transacties voor het identificeren van afwijkingen op de normale routine/patronen;
 • beheren, voorkomen en detecteren van fraude, waaronder het opstellen van een fraudelijst en het opnemen van fraudeurs in een dergelijke lijst, indien nodig;
 • monitoren en rapporteren van risico’s (financiële, krediet-, juridische, nalevings- en reputatierisico’s, debiteurenrisico’s etc.) die wij en/of de BNP Paribas Group kunnen lopen;
  • indien nodig, opnemen van telefoongesprekken, chats, e-mails, etc. niettegenstaande ander gebruik dat hierna wordt beschreven;
 • voorkomen en opsporen van het witwassen van geld en van het financieren van terrorisme en naleving van regelgeving inzake sancties en embargo’s via ons ‘Ken-Uw-Cliënt’ (KYC) proces (om u te identificeren, uw identiteit te controleren, uw gegevens te screenen ten opzichte van de sanctielijst en om uw profiel te bepalen);
  • opsporen en beheren van verdachte orders en transacties;
  • uitvoeren van een gepastheids- of geschiktheidsanalyse om beleggingsdiensten te verstrekken aan elke klant conform de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID);
  • bijdragen aan de strijd tegen belastingfraude en het voldoen aan belastingcontrole- en kennisgevingsverplichtingen;
  • registreren van transacties ten behoeve van boekhoudkundige doeleinden;
  • voorkomen, opsporen en melden van risico’s in verband met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzame ontwikkeling;
  • opsporen en voorkomen van omkoping;
  • uitwisselen en rapporteren van verschillende operaties, transacties of orders of reageren op een officieel verzoek van bevoegde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of juridische instanties, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties en overheidslichamen.

b. Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten

We gebruiken uw persoonsgegevens om contracten aan te gaan of uit te voeren en onze relatie met u te beheren, inclusief om:

 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;
 • u te helpen, met name door te reageren op uw verzoeken;
 • producten of diensten te verstrekken aan u of aan onze zakelijke klanten;
 • uitstaande schulden te beheren (identificatie en uitsluiting van klanten met uitstaande schulden).

c. Om te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen

We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • Risicomanagement doeleinden:
  • bewijs van transacties, inclusief elektronisch bewijs;
  • incasso;
  • behandeling van rechtsvorderingen en verdediging in rechtsgeschillen;
  • ontwikkeling van individuele statistische modellen om uw kredietwaardigheid vast te stellen;
  • raadplegen en uitwisselen van gegevens met kredietregistratiebureau om kredietrisico vast te stellen.
 • Personalisering van ons aanbod en dat van andere BNP Paribas entiteiten aan u en/of het bedrijf waar u voor werkt om:
  • de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
  • te adverteren voor producten en diensten die passen bij uw situatie en profiel;
  • uw voorkeuren en behoeften te bepalen om u een gepersonaliseerd commercieel aanbod aan te bieden.

Deze personalisering kan verwezenlijkt worden door:

 • de segmentering van onze potentiële klanten en bestaande klanten;
 • het analyseren van uw gewoonten en voorkeuren in onze diverse communicatiekanalen (bezoeken aan onze filialen, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, etc.);
 • het delen van uw gegevens met een andere BNP Paribas entiteit, met name als u of het bedrijf waar u voor werkt een klant is – of wordt – van die andere entiteit om uw onboarding te versnellen;
 • het matchen van de producten of diensten die u en/of het bedrijf waar u voor werkt al heeft of gebruikt met andere gegevens die we over u en/of het bedrijf waar u voor werkt hebben;
 • het analyseren van gemeenschappelijke kenmerken of het gedrag van huidige klanten en het zoeken van andere personen met dezelfde eigenschappen voor targeting doeleinden.
 • Onderzoek & Ontwikkeling (R&D) bestaande uit het opstellen van statistieken en modellen om:
  • onze operationele processen te optimaliseren en automatiseren (bijv.: creëren van een chatbot voor veel gestelde vragen (FAQ));
  • producten en diensten aan te bieden die het beste passen bij uw behoeften en/of de behoeften van het bedrijf waar u voor werkt;
  • product- en dienstendistributie, inhoud en prijzen aan te passen aan uw profiel;
  • nieuwe aanbiedingen te creëren;
  • potentiële beveiligingsproblemen te voorkomen, klantauthenticatie en beheer van toegangsrechten te verbeteren;
  • beveiligingsbeheer te verbeteren;
  • risicobeheer en compliance management te verbeteren;
  • fraudebeheer, -preventie en -opsporing te verbeteren;
  • de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme te verbeteren.
 • Beveiligingsredenen en prestaties van IT-systemen, inclusief:
  • IT-beheer, met inbegrip van infrastructuurbeheer (bijv. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en beveiliging (bijv. internetgebruiker-authenticatie);
  • voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan personen en goederen (bijv. videobewaking).
 • Meer in het algemeen:
  • u en/of het bedrijf waar u voor werkt informeren over onze producten en diensten;
  • het uitvoeren van financiële operaties zoals verkoop van schuldportfolio’s, securitisaties, financiering of herfinanciering van de BNP Paribas Group;
  • organiseren van evenementen, wedstrijden en spellen, prijscompetities, loterijen of andere promotionele acties;
  • het uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes of opiniepeilingen;
  • verbeteren van procesefficiëntie (bijv. trainen van ons personeel door het registreren van telefoongesprekken in ons call center en het verbeteren van het gespreksscenario);
  • implementeren van automatiseringsprocessen zoals het testen van applicaties, automatische verwerking van klachten, etc.

In alle gevallen blijft ons gerechtvaardigd belang proportioneel en bepalen we op basis van een afwegingstoets of uw belangen of fundamentele rechten beschermd blijven. Als u meer informatie wenst over deze afwegingstoets kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in hoofdstuk 9 “Hoe kunt u contact met ons opnemen?”.

d. Om uw keuze te respecteren als we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

Voor bepaalde gegevensverwerkingen geven we u specifieke informatie en vragen we uw toestemming voor dergelijke verwerking. We wijzen u erop dat u deze toestemming op elk moment kunt intrekken.

Focus op gegevensverwerking met mogelijk een grotere impact voor u:

 

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 a. Delen van informatie binnen de BNP Paribas Group

We maken deel uit van de BNP Paribas Group, een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep, d.w.z. een groep bedrijven die wereldwijd nauw samenwerken aan het creëren en distribueren van verschillende bank-, financiële en verzekeringsdiensten en -producten.

We delen persoonsgegevens via de BNP Paribas Group voor commerciële en efficiëntiedoeleinden zoals:

 • op grond van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen:
  • het delen van gegevens die verzameld zijn voor AML/FT, sancties, embargo’s en voor ‘Ken-Uw-Cliënt’-maatregelen (KYC);
  • risicobeheer, inclusief krediet- en operationele risico’s (bijv. risicobeoordeling, kredietscore).
 • op grond van onze gerechtvaardigde belangen:
  • preventie, opsporing en bestrijding van fraude;
  • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D), met name ten behoeve van compliance, ’risk en communicatie en marketing doeleinden;
  • wereldwijd en consistent overzicht van onze klanten;
  • het aanbieden van een volledig assortiment producten en diensten van de Group om u en/of het bedrijf waar u voor werkt hiervan te kunnen laten profiteren;
  • personaliseren van de inhoud en prijzen van producten en diensten voor onze klanten.
  • het ontvangen van diensten van andere entiteiten binnen de BNP Paribas Group om ons in staat te stellen u en/of het bedrijf waar u voor werkt van de diensten en producten te voorzien, of onze contractuele verplichtingen of transacties na  te kunnen komen (bijv. IT-diensten, bewaringsdiensten, transfer agent diensten, vermogensbeheerdiensten, fondsadminstratiediensten).

b. Openbaar maken van informatie buiten de BNP Paribas Group

Om te voldoen aan de doeleinden die beschreven worden in deze kennisgeving kunnen we van tijd tot tijd uw persoonsgegevens bekend maken aan:

 • dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren (bijv. IT-diensten, logistieke diensten, printdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consultatie en distributie en marketing);
 • bank en commerciële partners, onafhankelijke tussenpersonen, bemiddelaars of brokers, financiële instellingen, tegenpartijen, handelsregisters waarmee we relaties onderhouden als overdracht van de gegevens noodzakelijk is om ons in staat te stellen u en/of het bedrijf waar u voor werkt diensten en producten te verstrekken of om onze contractuele verplichtingen of transacties uit te voeren (bijv. beleggingsondermingen, banken, correspondentbanken, bewaarders, brokers, bewaarnemers, emittenten van effecten, paying agents, transfer agents wisselkoersplatforms, verzekeringsmaatschappijen of beheerders van betalingssystemen);
 • kredietinformatiebureaus;
 • lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke instanties, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties en overheidsorganen waaraan wij of een lid van de BNP Paribas Group gegevens bekend moeten maken op grond van:
  • hun verzoek;
  • de verdediging van of in reactie op een zaak, vordering of procedure;
  • de naleving van regelgeving of richtsnoeren van een bevoegde autoriteit die op ons of een lid van de BNP Group van toepassing is;
 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, ratingbureaus of auditoren indien noodzakelijk onder specifieke omstandigheden (rechtsgeschil, audit, etc.) evenals feitelijke of potentiële kopers van bedrijven of vestigingen van de BNP Paribas Group of onze verzekeraars.

c. Delen van geaggregeerde of geanonimiseerde informatie

We delen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie binnen en buiten de BNP Paribas Group met partners zoals onderzoeksgroepen, universiteiten en reclamemakers. U kunt via deze informatie niet geïdentificeerd worden.

Uw gegevens kunnen geaggregeerd worden in geanonimiseerde statistieken die aangeboden kunnen worden aan professionele klanten om hen te helpen hun activiteiten te ontwikkelen. In dat geval worden uw persoonsgegevens nooit openbaar gemaakt en de ontvangers van deze geanonimiseerde statistieken zullen u niet kunnen identificeren.

 

5.   INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van internationale doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER land kan doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvinden. Als de Europese Commissie een niet-EER land heeft erkend als een land dat adequate gegevensbescherming biedt, kunnen uw persoonsgegeven op basis hiervan worden doorgegeven.

 Voor doorgiften naar niet-EER landen waarvan het gegevensbeschermingsniveau door de Europese Commissie niet als adequaat wordt erkend, zullen we ons ofwel baseren op een uitzondering die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u), ofwel één van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:

 • Standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende bedrijfsvoorschriften.

 Om een kopie van deze waarborgen en informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen zoals uiteengezet in hoofdstuk 9.

 

6.   HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn of een andere termijn op grond van onze operationele vereisten zoals het correct bijhouden van de boekhouding, het faciliteren en beheren van klantenrelaties en het reageren op juridische claims en reglementaire verzoeken. De meeste klantgegevens worden bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en 3 jaar na beëindiging van de contractuele relatie, behoudens lokale wet- en regelgeving. Informatie van potentiële klanten wordt 3 jaar bewaard na het laatste contract, behoudens lokale wet- en regelgeving.

 

7.   WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

 Conform toepasselijke regelgeving en voor zover van toepassing, heeft u de volgende rechten:

 • recht op toegang: u kunt informatie verkrijgen over het verwerken van uw persoonsgegevens, alsook een kopie van deze persoonsgegevens.
 • recht op rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om dergelijke persoonsgegevens aan te passen.
 • recht op gegevenswissing: u kunt om wissing van uw persoonsgegevens vragen, voor zover dit wettelijk toegestaan is.
 • recht op beperking: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U heeft het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • recht op intrekking van uw toestemming: als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien wettelijk van toepassing, heeft u het recht om de gegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt en, indien technisch mogelijk, die gegevens door te zenden aan een derde.

Als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, stuurt u een brief naar de functionaris gegevensbescherming (data protection officer) van de respectievelijke entiteit via de contactgegevens zoals opgenomen in de Appendix hieronder. Voeg een scan/kopie van uw identiteitsbewijs toe ten behoeve van eventuele identificatie wanneer nodig.

 Conform toepasselijke regelgeving heeft u in aanvulling op de hierboven vermelde rechten het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

8.   HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN IN DEZE KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING?

 In een wereld van voortdurende technologische verandering kan het nodig zijn deze Kennisgeving Gegevensbescherming regelmatig aan te passen.

We raden u aan de meest recente versie van deze kennisgeving online te raadplegen en zullen u informeren over wezenlijke veranderingen via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

 

9.   HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen heeft in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van deze Kennisgeving Gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (data protection officer) van de respectievelijke entiteit via de contactgegevens zoals opgenomen inde Appendix hieronder.

 Als u meer wilt weten over cookies, kunt u ons cookiebeleid raadplegen via https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-particulier/cookiebeleid/.

BIJLAGE: Lijst van entiteiten waarop deze Kennisgeving Gegevensbescherming van toepassing is en contactgegevens van functionarissen gegevensbescherming (data protection offcers):

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding
Société anonyme (S.A.)
1 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

14 rue Bergère, 75009 Paris – France

am.dataprotection@bnpparibas.com

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Société par actions simplifiée (SAS)
1 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

14 rue Bergère, 75009 Paris – France

am.dataprotection@bnpparibas.com

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium S.A/N.V.
Société anonyme (S.A.) / Naamloze Vennootschap (N.V.)
55 Rue du Progrès / Vooruitgangstraat 1210 Brussels – Belgique

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

8 Montagne du Parc / Warandeberg 1000 Brussels – Belgique

fbbe.dpobelgium@bnpparibas.com

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A.
Société anonyme (S.A.)
10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg – Luxembourg

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

BGL BNP Paribas

50, Avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg – Luxembourg

dpo@bgl.lu

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch

Herengracht 595, 1017CE, Amsterdam – the Netherlands

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

Herengracht 595, 1017CE, Amsterdam – the Netherlands

bnpp.nl.dpo@bnpparibas.com

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Limited Company
5, Aldermanbury Square London EC2V 7BP United Kingdom

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

10 Harewood Avenue, NW1 6AA, London – United Kingdom

data.protection@uk.bnpparibas.com

 

BNP PARIBAS Capital Partners
Société par actions simplifiée (SAS)
1 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

14 rue Bergère, 75009 Paris – France

am.dataprotection@bnpparibas.com

 

BNP PARIBAS Dealing Services

1 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France

Data Protection Officer contact details:

DPO – RISK Function

14 rue Bergère, 75009 Paris – France

am.dataprotection@bnpparibas.com

 

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide