BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

MiFID richtlijn

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) is van kracht sinds 1 november 2007. Het doel van de richtlijn is het verzekeren van transparantie van de informatie die we aan onze cliënten meedelen. Toelichting op de huidige praktijken en beleidslijnen van BNP Paribas Asset Management (BNPP AM).

 1. Algemene informatie

Hiermee beoogt BNP Paribas Asset Management Belgium (BNPP AM Belgium), in overeenstemming met de huidige regelgeving, informatie over haar beheersmaatschappij en haar nevendiensten te geven.

Contactgegevens:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium S.A/N.V.        www.bnpparibas-am.be

Vooruitgangstraat 55

1210 Brussel

België

Deze brochure is bedoeld om u afdoende te informeren, zowel met betrekking tot ons bedrijf als met betrekking tot de financiële diensten, de desbetreffende financiële instrumenten en de daarmee samenhangende risico’s die wij aanbieden.

 1. Vergunningen en bevoegde toezichthouder

BNP Paribas Asset Management Belgium is een beheersmaatschappij (zowel voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen, ICBE’s, als voor Alternatieve Instellingen voor Collectieve Beleggingen, AICB’s) en bezit vergunningen voor beide. BNPP AM Belgium staat onder toezicht van de Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA https://www.fsma.be/nl ).

 1. Beleggingsdiensten en nevendiensten aangeboden door BNPP AM Belgium

Conform de Belgische en Europese regelgeving, streeft BNPP AM Belgium na om de gedragsregels en het hoogste niveau van bescherming van de belegger te respecteren.

De eerste stap betreft de categorisering van klanten, tijdens dit proces zullen (potentiële) klanten gecategoriseerd worden, op basis van diverse gegevens en volgens de huidige wettelijke criteria, als professioneel of niet-professioneel.

Onze MiFID-beleggingsdienstverlening spitst zich toe op professionele klanten.

Om een hoog niveau van bescherming van de belegger te garanderen, is het van groot belang om onze potentiële en huidige klanten op gepaste wijze te informeren. Daarbij is het van cruciaal belang om gepaste informatie van onze klanten te verkrijgen, met betrekking tot hun financiële situatie, hun risicobereidheid, hun beleggingsdoelen en hun beleggingshorizon.

Afhankelijk van de categorisering van de klant en afhankelijk van de MiFID-beleggingsdienst zal er andere informatie worden ingewonnen.

De informatie verkregen van de klanten stelt ons in staat om te bepalen welke diensten en financiële producten voor elke klant ‘gepast’ (‘suitable’) zijn.

Het is eveneens van groot belang om klanten duidelijk te informeren.

 

Wij bieden de volgende MiFID-beleggingsdiensten aan:

 • Beleggingsadvies (inclusief, als aangevraagd, het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten)
 • Discretionair vermogensbeheer

BNPP AM Belgium biedt beleggingsadvies op niet-onafhankelijke basis aan.

 

Belangrijk voor u :

Beleggingsadvies kan als volgt worden gedefinieerd:

Het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt, hetzij op diens verzoek hetzij op initiatief van de beleggingsonderneming, met betrekking tot één of meer transacties die met financiële instrumenten verband houden.

Beleggingsadvies houdt in dat de voorgestelde aanbeveling gepast is voor de klant, in zijn hoedanigheid van belegger of potentiële belegger, of dat hij gebaseerd is op een afweging van de persoonlijke omstandigheden van de klant.

Een aanbeveling verschilt van gewone informatieverschaffing in die zin dat een aanbeveling altijd een element van oordeel vanwege de adviseur bevat.

Vermogensbeheer kan als volgt worden gedefinieerd:

Het per cliënt op discretionaire basis beheren van portefeuilles op grond van een door de klanten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten bevatten.

Vermogensbeheer houdt in dat de klant de vermogensbeheerder een mandaat heeft gegeven om zijn vermogen te beheren. Die opdracht staat toe dat de vermogensbeheerder beslissingen mag nemen en actie mag ondernemen om de portefeuille op een passende wijze te beheren en dat altijd in het belang van de klant.

3.1 Gedragsregels

 • Klantencategorisering in overeenstemming met de huidige regelgeving en criteria moet BNPP AM Belgium haar klanten categoriseren ofwel als particuliere klanten ofwel als professionele klanten. Gelieve in acht te nemen dat overheidsinstellingen, lokale overheden en gemeenten als particuliere klanten worden beschouwd.
 • Productbeleid is bedoeld om de bescherming van de belegger te bevorderen. BNPP AM Belgium heeft alle redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de financiële instrumenten die worden ontwikkeld, beantwoorden aan de behoeften van een geïdentificeerde doelmarkt (‘target market’) van eindklanten binnen de relevante categorie van klanten. BNPP AM Belgium zal op regelmatige tijdstippen de doeltreffendheid van die maatregelen evalueren.
 • Geschiktheidsbeoordeling voor beleggingsadvies verstrekt aan niet-professionele klanten. Alvorens beleggingsadvies wordt gegeven, krijgen niet-professionele klanten een verklaring waarin wordt aangegeven op welke basis het beleggingsadvies als ‘geschikt’ voor de klant wordt beschouwd.
 • Rapporteringsverplichting met betrekking tot vermogensbeheer in het geval dat de portefeuille 10% in waarde zakt. De klanten voor wie BNPP AM Belgium de portefeuille op discretionaire basis beheert, zullen op de hoogte worden gebracht wanneer hun portefeuille 10% van zijn waarde verliest.
 • Voor alle klanten die van de vermogensbeheerdiensten genieten, wordt er jaarlijks een geschiktheidsverklaring
 • Ten einde transparant te zijn en het in het belang van de klant, wordt de informatie over de kosten en lasten betreffende MiFID-beleggingsdiensten en financiële instrumenten tijdig aan klanten verstrekt.
 • We hechten veel belang aan klantentevredenheid. Mogelijke klachten worden dan ook met de nodige zorg en aandacht behandeld, zowel voor de particuliere als voor de professionele klanten. Een overzicht van de klachtenprocedure kan u raadplegen op onze websites.
 • BNPP AM Belgium neemt telefoongesprekken of elektronische communicatie met haar klanten op, die (mogelijk) resulteert in een transactie of een andere gereguleerde activiteit. Die wettelijke verplichting beoogt klanten een bijkomende bescherming te bieden. Een kopie van die communicatie moet beschikbaar blijven op aanvraag voor een periode van vijf jaar nadat de communicatie is opgenomen.
 • Om u beleggingsdiensten te kunnen aanbieden en om aan de huidige verplichtingen te voldoen, heeft BNPP AM Belgium een geldige ‘Legal Entity Identifier’ (‘LEI’) nodig. De LEI is een unieke ISO1-code die bestaat uit 20 tekens en die wordt gebruikt om gereglementeerde ondernemingen die op financiële markten actief zijn, te identificeren. Van zodra een gereglementeerde onderneming over een LEI-code beschikt, blijft ze die code behouden. Op de volgende website kunt u vinden hoe u een LEI-code kunt aanvragen: https://www.leiroc.org/lei/how.htm.

 

 • Belangenconflictenbeleid

BNPP AM Belgium heeft de regels ter bescherming van de belegger en ter preventie en beheer van (mogelijke) belangenconflicten aangenomen, door middel van het Belangenconflictenbeleid, Inventaris en Register.

Dergelijke situaties en voorbeelden van (mogelijke) belangenconflicten alsook de maatregelen die belangenconflicten voorkomen en beheren, werden geïdentificeerd.

Een samenvatting van ons Belangenconflictenbeleid kan u raadplegen op onze websites.

 • Beleid inzake Optimale Uitvoering – Optimale Selectie

Optimale Uitvoering en Optimale Selectie zijn bedoeld om de bescherming van de belegger betreffende klantenorders te bevorderen. In het Beleid inzake Optimale Uitvoering en Optimale Selectie worden, onder andere, de uitvoeringsfactoren verder uitgelegd en afgesteld. BNPP AM Belgium zal rapporten publiceren over de top vijf handelsplatformen die ze gebruikt. Die rapporten zullen informatie bevatten over de handelsvolumes, zodat we u kunnen aantonen hoe we de optimale uitvoering voor u realiseren. Bovendien zal BNPP AM Belgium regelmatig een rapport publiceren om u te informeren over de kwaliteit van de transacties die we tegenover onze eigen boeken hebben uitgevoerd. Er werden nieuwe maatregelen getroffen met betrekking tot de controle en evaluatie van het Beleid inzake Optimale Uitvoering en Optimale Selectie. Daarnaast hebben we de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat, bij de uitvoering van de orders, voldoende stappen worden genomen om het best mogelijke resultaat voor onze klanten te verkrijgen.

 

“Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om uw contactpersoon bij BNPP AM Belgium te contacteren. Wij staan u graag te woord en zullen graag uw vragen beantwoorden, met betrekking tot de MiFID-diensten die wij bezorgen alsook de gedragsregels in verband met de financiële instrumenten waarin u (mogelijk) wil investeren.”