Financieel lexicon

A

AAA

De hoogst mogelijke rating die aan de obligaties van een emittent wordt gegeven door ratingsagentschappen. Een emittent met een AAA-rating is uitzonderlijk kredietwaardig en kan zijn financiële verplichtingen gemakkelijk nakomen

Aandelen

Een aandeel of enig ander effect dat een eigendomsrecht vertegenwoordigt

ABS

Afkorting van Asset Backed Security (d.w.z. door activa gedekte financiële effecten). Typische’ onderpanden van ABS zijn hypotheekleningen, studieleningen, autoleningen, tegoeden van kredietkaarten…

Absolute return (absoluut rendement)

Fonds met absoluut rendement dat als doelstelling heeft een positief rendement te genereren boven de risicoloze rentevoet, onafhankelijk van het gedrag van de financiële markten.

Achtergestelde obligatie

Een achtergestelde obligatie is een obligatie waarvan de terugbetaling achtergesteld is ten opzichte van senior instrumenten (leningen, senior obligaties, deposito’s) die voorrang krijgen als de emittent in vereffening gaat. Daar staat tegenover dat achtergestelde obligaties een hogere rente bieden.
Achtergestelde obligaties worden doorgaans door banken uitgegeven omdat zij van een betere behandeling profiteren in termen van kapitaalvereiste.

AIFMD

Richtlijn 2011/61 / EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (de “AIFM-richtlijn” of AIFM)is een richtlijn van de Europese Unie. De AIFM-richtlijn / AIFMD is van toepassing op  speculatieve fondsbeheerders (hedge funds), private equity fund managers (private equity),  fondsbeheerders in vastgoed en op fondsbeheerders die beleggen in andere vormen van alternatieve beleggingen die hun activiteiten  afdekken, of deze beleggingsfondsen commercialiseren in de Europese Unie.

Alpha

Alfa is een maatstaf van de toegevoegde waarde die door een actieve portefeuillebeheerder wordt gegenereerd vergeleken met een passieve blootstelling aan een benchmark. Een positieve alfa wijst op een hoger rendement dan de benchmark, een negatieve alfa op een lager rendement dan de benchmark. Een eenvoudige manier om de alfa te berekenen is om de excess return van een fonds te vergelijken met het rendement van de benchmark. Het verschil is de alfa van het fonds. Dit is gebaseerd op het rendement van de benchmark aangepast met de bèta van de portefeuille (zie definitie van bèta voor meer informatie) Zo betekent een alfa van 0,50 dat het rendement van de portefeuille 0,50% hoger was dan het marktrendement (rendement van de benchmark aangepast met de bèta van de portefeuille.

Alternatief beheer

Beleggingen buiten de traditionele vermogenscategorieën van aandelen, obligaties en cash, zoals vastgoed, grondstoffen, opties en financiële derivaten. Vaak gebruikt door hedgefondsen.

Arbitrage

Arbitrage verwijst doorgaans naar een financiële strategie waarmee van een discrepantie in de markt wordt geprofiteerd. Arbitragekansen doen zich voor bij kortstondige prijsinefficiënties. Een typische arbitrage is bijvoorbeeld een gelijktijdige aankoop en verkoop van gelijkaardige financiële instrumenten in verschillende markten om van een abnormaal prijsverschil te profiteren.

Assetallocatie

een beleggingsstrategie die op zoek gaat naar het juiste evenwicht tussen risico en rendement. Dit omvat de aanpassing van het geldbedrag (of percentage) dat in diverse beleggingsklassen zoals aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten wordt belegd. De aanpassing hangt af van de risicobereidheid van beleggers, hun specifieke doelstelling en hun beoogde beleggingstermijn.